ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται σε συνεργασία του υποψηφίου με τον προπονητή, παίρνοντας υπόψη μαθήματα, φροντιστήρια και άλλες υποχρεώσεις του μαθητή.
Γενικό πρόγραμμα: